карта на сайта контакт 
ТеПро Метал ЕАД - East Park Trade - VIOHALCO България
Начало / / сп. Ние / юли 2006 г.
Сп. Ние
 
 

Усърдната работа повишава доходите


За бонусната система и начините за увеличаване на доходите потърсихме мнението на Петя Иванова, ръководител “Човешки ресурси” в “Стилмет” АД

Сега действащата бонусна система в “Стилмет” АД е въведена първоначално в Производствения отдел през месец август 2004 г., а до края на 2004 г. и в останалите отдели се въведоха нови правила за формиране на работната заплата.

“Нормите за производителност са чудесен фактор за мотивация. Между екипите се появява съревнование, всеки се стреми неговият екип да има най-висока производителност.”

Основна работна заплата


Размерът на началната (основна) работната заплата е определен на базата на групирането на длъжностите както следва:

Първата група включва неквалифицираните работници.
Втората група се състои от квалифицирани работници и зам.-ръководители на екипи.
В третата група влизат високо квалифицирани работници и ръководители на екипи.
Четвъртата и петата група се състоят от специалисти и административно-технически персонал.
Шестата група обхваща средния мениджмънт, а седмата - мениджъри в производството и търговските отдели.

На всяка от групите съответства определена начална заплата. Тя е пропорционална на действително отработеното време през месеца, т.е. зависи от това, дали лицето има ползвани болнични или отпуски. Минималната основна заплата за дружеството е 210 лв.

От 1 юли 2005 г. основните заплати на всички работещи от 01 до 05 ниво, вкл. в Производствения отдел, склад “Изделия от мед и месинг” и “Алуминиеви профили”, които имат минимум 6 месеца трудов стаж в предприятието са актуализирани с 10%.
Всеки новопостъпил работник подписва трудов договор с шестмесечен изпитателен срок, с цел да се провери годността му да изпълнява работата, за която е назначен. След изтичане на изпитателния период, прекият ръководител на лицето, съвместно с отдел “Човешки ресурси”, прави кратък преглед на трудовото представяне на служителя и се изготвя доклад-предложение до изпълнителния директор относно окончателното приемане на работника или прекратяването на трудовия му договор. В случай, че е взето решение лицето да продължи да работи в дружеството, към трудовия договор се изготвя анекс и основната заплата се увеличава с 10%.

Кога се променя размерът на заплатата?
Размерът на основната заплата може да се промени при преназначаването от една длъжност на друга, ако новата длъжност попада в по-висока група. Това става чрез оценка на трудовото представяне, когато лицето е показало нужните професионални качества и умения. Изготвя се предложение до производствения или изпълнителния директор и лицето се преназначава на съответната длъжност.

Бонуси

Бонусът “Професионално поведение” се определя на базата на двумесечна персонална оценка на служителя по 12 критерия, с които лицето е предварително запознато. Те касаят основните задължения, изпълнението на съответните стандарти, нормативи и инструкции, професионалните знания и умения и личностните качества. Оценката се извършва от съответния ръководител на цех или отдел и се съгласува с мениджър или директор на звеното.
Степените на оценка за изпълнението на всеки критерий включват три възможности: понякога, в повечето случаи и винаги. В зависимост от сборната оценка се определя и размерът на бонуса. Той се изчислява пропорционално на изработените дни в месеца, но ако лицето е било в платен годишен отпуск, бонусът се полага в пълен размер.
Този бонус дава представа за това как и доколко успешно служителят се справя с възложените задачи. Оценяването е също така и средство за разкриване на възможностите за подобряване на работата в насоките, в които това е необходимо - по отношение на нейното изпълнение в определения срок, обем и при спазване на всички стандарти и изисквания.
“Трудово поведение” е бонус, който се полага, ако в рамките на 2 календарни месеца работещият е изпълнил всяко поотделно и всички заедно условия, а именно: няма ползван болничен, няма неразрешени закъснения и няма наложени дисциплинарни наказания. С въвеждането на този бонус нереалните болнични са сведени до минимум. Размерът му е твърдо фиксиран - 60 лв. Петя Иванова смята, че разходите, които предприятието е направило за бонуса са възвръщаеми, тъй като по този начин се намаляват разходите за извънреден труд.
Бонусът “Качество” е въведен в предприятието от 1 юли 2005 г. Той е пряко свързан с качеството на произвежданата продукция и качественото изпълнение на възложената работа. Определя се по следния начин: за всеки отдел са дефинирани различни критерии, стандарти и нормативи за качествено изпълнение на производствения процес. От изпълнението или съответно от неизпълнението на тези критерии от работещите през месеца се определя и правото за получаване на бонуса. Размерът му е 30 лв. месечно.
Освен гореизброените бонуси, в отделите “Опаковка”, “Екструзия”, “Експедиция”, “Термомост” и “Прахово боядисване” се изплаща и бонус “Производство”. Той е месечен и е в зависимост от производствените резултати на основните отдели. За целта има утвърдени норми за производителност. Преизпълнението на тези норми, т. е. произведената над определения норматив продукция определя какъв ще е размерът на този бонус.
Работещите в отделите “Поддръжка и ремонт на машини и съоръжения” и “Поддръжка на матрици” се премират със средния процент на преизпълнение за отдел “Екструзия”, тъй като тези отдели не извършват производствена дейност, но имат пряко участие в производствения процес.

Социални привилегии

Социалната политика на “Стилмет” е ориентирана към осигуряване на благоприятни условия на труд, подобряване на материалното и здравно състояние на работещите. Това включва:

  1. Предоставяне на безплатно специално работно облекло и лични предпазни средства;

  2. Предоставяне на безплатна храна на работещите;

  3. Изплащане суми за социални разходи за транспорт - по 3 лв. за всеки отработен ден;

  4. Безплатно стоматологично обслужване, в рамките на определен годишен лимит. Ако служителят не го ползва, може да да го преотстъпи на член от семейството си;

  5. В началото на есенно-зимния сезон, с цел предпазване на здравето на служителите от грипни състояния и простуди, на всички желаещи се предлага безплатна имунизация с противогрипна ваксина;

  6. Ползване на услугите на службата по трудова медицина на територията на предприятието, три пъти в седмицата.

  7. Изплащане на коледен бонус - тринадесета заплата. Сумата е пряко свързана с резултатите от атестирането на работниците и служителите, с броя ползвани болнични през годината, брой допуснати закъснения или по-ранни напускания на работното място, с наложени дисциплинарни наказания. Ако работещият е назначен на работа през същата календарна година, размерът на тринайсетата му заплата се определя пропорционално на броя отработени пълни месеци през годината.

  8. Награждаване на служителите с летни почивки. Прави се по предложение на началник-отделите, на база на личното трудово представяне. За сметка на фирмата се поемат нощувките и част от храната както на работещия, така и на семейството му.

  9. За децата на работещите се организират няколко мероприятия. Всяка Коледа, дружеството организира детско парти с игри и награди. За деня на детето - 1-ви юни, по традиция, за трета поредна година, фирмата организира безплатно посещение в “София ленд”, а през лятото, малчуганите се изпращат на детски лагер, в хотел на Черноморието. Всички разходи са за сметка на “Стилмет” АД.
  10. Още статии:

нагоре начало 
 Copyright 2006, TePro Metal Created by ABC Design & Communication